fbpx

點解Tesla Superchargers充電時快時慢?

By
 In Model S/X, Model 3, 最新資訊, 充電相關

有無發覺去到 Superchargers 充電,有時 1 小時內可以充滿,但有時就要成 1.5 小時以上的充滿電。Superchargers 明明聲稱1小時內可以充滿電,但點解有時會充得咁慢?甚至擔心自己部車係咪有問題。

解答呢條問題之前,大家有無發覺 Tesla Superchargers Station 通常都係雙位數,相信大家應該無見過單數既 Superchargers Station ,其實 Tesla Superchargers Station 係一pair pair咁起的。Technical 層面我唔講太多,因為我都唔多識,事實上每對Superchargers係共用同一組電源的。如果該組 Superchargers 本身無人用緊,而你泊入去開始進行充電的話,你可以享有全速充電;而第二位泊你隔離的車主因為比你遲充電,該位車主則沒有優先權,所以只能享有電源所餘下的電力。當你充電到大約 80% 後,一方面你的充電速度會減低,同時間該位車主的充電速度則開始加快,直至你完成充電後,該位車主才能享有全速的充電速度。根據以上源理,就解釋到為何 Superchargers 充電時快時慢了。

至於如何分辨你有否跟另一位車主共享同一 pair 電源?一般而言 (外國有例外的),假設充電站設有 4 個 Tesla Superchargers,分別為 A、B、C、D,通常為 AB 一 pair,CD 一 pair。換言之,如果你到充電站時,見到有人泊去 A,然後 BCD 都無人泊時,你就可以泊去 C 或 D 位,以享有全速充電。

同樣道理,當下次去充電站,而 AC 都俾人泊左嘅時候,你就睇下 AC 邊個快啲充完,雖然唔知佢會唔會充完即刻走,但見到坐喺車充電嘅就應該無死錯人,就再決定泊邊個位吧!

0