fbpx

每分鐘 $7.8,Tesla Supercharger 超時佔用費

 In Model S/X, Model 3, 最新資訊, 充電相關, banner-left

隨住香港越多越多電動車,香港的充電設施未追得上電動車增長,加上大部車屋苑未得夠舖設私人充電設備,令公共充電站需求急增。由於 Tesla Supercharger 為其中充電速度最快的充電站,所以大部分 Tesla 車主都倚賴 Supercharger 為主要的充電來源。但一直有部分的車主長期霸佔充電站,意思即是充完電都唔走,令其他等待充電的車主叫苦連天,全球其中以香港的情況最為嚴重,縱使車主於網上公審、投訴、管理公司鎖車等等都只是治標不治本。

tesla-ev-parking-l
⬆︎ 經常都有車主於網上投訴其他車主霸佔 SC 問題,奈何一直都無辦法解決

Tesla 徵收 Supercharger 超時佔用費

Tesla 徵收 Supercharger Idle Fee,目標為透過收費解決減少霸佔 Supercharger 的車主,詳情如下。

但凡車主於 Tesla Supercharger 充電,跟以往一樣當充電接近完成後會透過 Tesla App 通知車主,然後車主有 5 分鐘時間駛走車輛,如 5 分鐘過後車輛仍然連接住 Supercharger 的話,Tesla App 就會再發送另一個通知,開始以每分鐘 HK$7.8 向車主徵收 Supercharger 超時佔用費,並於信用卡結賬。舉個例,如果有車主充完電 15 分鐘都仍未離開,就需要繳付 HK$78 ,一小時就 HK$429 !

我相信唔會有車主反對這個方案,因為充完電唔走,任你有 100 個理由其實都講唔通的,所以個人十分支持 Tesla 這個解決方案。

部分 FAQ 節錄

– 費用會透過信用卡直接扣數,倘未設定付款方式,你會收到觸控式螢幕及電子郵件提醒。倘你未付清累計超過設定的金額,你的 Supercharger 超級充電器使用將受限
– 當 Supercharger 的使用率達到或超過 50% 時,Tesla 會將向已完成充電但仍然佔用 Supercharger 車位的車輛收取超時佔用費
– 收費無上限
– Supercharger 超時佔用費只適用於 Supercharger,其他 Tesla Wall Connectors 並不會收取任何 Supercharger 超時佔用費

Tesla Supercharger Idle Fee 全文

0